Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Powiatowego Szpitala
w Aleksandrowie Kujawskim

 

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.

 

Data publikacji strony internetowej: 2006-12-18

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Filmy oraz dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-06-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-06-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Piotr Komosiński
 • E-mail: szpaleks@onet.pl
 • Telefon: 54 2828017

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim
 • Adres: Słowackiego 18
  87-700 Aleksandrów Kujawski
 • E-mail: szpaleks@onet.pl
 • Telefon: 542828017

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna i informacyjno – komunikacyjna

 

W zakresie dostępności architektonicznej:

Budynki Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim spełniają minimalne wymagania zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane,
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, portier,
 4. Informacje o sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Szpital posiada wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Zgodnie art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Z 2019 r. poz. 1172 i 1495), osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do większości obiektów użyteczności publicznej, w tym do budynków opieki zdrowotnej.
 6. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób –  oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
 7. Dostosowanie infrastruktury Szpitala do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Lp

Nazwa budynku

Rodzaj udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

 

1

 

Budynek Administracyjny

– miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych

– bez progowe wejście z łącznika na teren szpitala

 

2

Budynek Główny Szpitala, A, B, C

– wejście z zewnątrz – drzwi automatyczne

– dwie windy poziom 0,1,2,3,4

– bez progowe wejście z łączników

 

3

Budynek Izby Przyjęć „C”

– podjazd dla karetek od strony Izby Przyjęć, z którego mogą korzystać pacjenci na wózkach inwalidzkich.

– drzwi automatyczne, przesuwne

– WC dla niepełnosprawnych

– bez progowe wejście z łącznika

4

Budynek „D” – Poradnie specjalistyczne

– bez progowe wejście z zewnątrz

– podjazd dla niepełnosprawnych

– WC dla niepełnosprawnych

– winda poziom 0,1,2,3,4?

– bez progowe wejście z łącznika

5

Budynek „G”

– dwa bez progowe wejścia z zewnątrz
– bez progowe wejście z łącznika
– miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych

6

Budynek  „L”

– bez progowe wejście z zewnątrz
– podjazdy

 

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

Zapewnienie komunikacji ze Szpitalem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do Wnioskującego po zawiadomieniu lub bezpośrednio po zawiadomieniu przez portiera – o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 282 80 01, fax 54 282 80 02
spzcal@poczta.onet.pl

Deklaracja dostępności

BIP
pomoc