Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim

Projekty z funduszy unijnych

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Doposażenie, wymiana sprzętu medycznego, narzędzi chirurgicznych, ginekologicznych oraz modernizacja pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną”.

 

Cel: zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych poprzez remont i doposażenie Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.

Opis przedsięwzięcia:

Projekt obejmuje modernizację Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną – remont dotyczyć będzie sali kardiologicznej, łazienek i izolatek. W zakres prac wchodzi m.in.:

- zerwanie istniejących okładzin,

- demontaż istniejącego wyposażenia, oświetlenia i wyposażenia elektr.,

- instalacje elektryczne i wod-kan,

- wykonanie nowych podejść pod wyposażenie,

- wykonanie izolacji podłóg,

- obłożenie ścian i podłóg płytkami,

- montaż nowego wyposażenia sanitarnego, oświetlenia, włączników, gniazd itp.,

- prace tynkarskie ścian,

- prace malarskie, demontażowe, rozbiórkowe,

- przekucie i osadzenie drzwi do pomieszczeń istniejących i wymiana na nowe,

- wymiana podłogi z wylaniem nowej posadzki i położeniem wykładziny na sali kardiologicznej,

- zamontowanie paneli przyłóżkowych, sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem,

- remont łazienek oraz dostosowanie 2 łazienek dla osób niepełnosprawnych,

- modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatkę wraz z łazienką.

 

Zakupione zostaną:

- zestaw laparoskopowy 2D wysokiej rozdzielczości z obrazowaniem 4K z histeroresektoskopem hybrydowym,

- instrumentarium do zabiegów ginekologicznych,

- diatermia,

- myjnia do butów operacyjnych,

- zestaw do zabiegów endourologicznych: Mini-PCNL, resektoskop monopolarny, zestaw cystoskopów sztywnych, zestaw URS sztywnych z akcesoriami, punch optyczny do kamieni w pęcherzu, uretrotom optyczny, uretrotom typu OTIS, cystoskopy giętkie.

 

Całkowita wartość projektu: 1 999 999,99 zł.

Dofinansowanie: 1 899 999,98 zł.

 

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Przebudowa, nadbudowa oraz modernizacja Oddziału Rehabilitacyjnego wraz z wyposażeniem.”

 

Cel projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych poprzez przebudowę i nadbudowę Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby oddziału rehabilitacyjnego, wykonanie prac modernizacyjnych/remontowych w części istniejącej tego oddziału oraz zakup sprzętu medycznego i pozostałego wyposażenia.

Powyższy cel jest zgodny z celem poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Cel działania określono jako „zwiększony dostęp do usług zdrowotnych”. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności do rehabilitacji w warunkach stacjonarnych, czyli zapewnienia mieszkańcom powiatu aleksandrowskiego i województwa kujawsko-pomorskiego usług medycznych na wysokim poziomie, opartym o standardy obowiązujące w UE i spełniające wymogi prawa.

Dokonując charakterystyki rezultatów osiągniętych dzięki realizacji projektu należy także dodać, że nowy sprzęt medyczny wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na badanie. W sytuacji gdy dominująca część społeczeństwa cierpi na tzw. choroby cywilizacyjne, wczesna diagnostyka jest bardzo ważna, ponieważ decyduje w dużej mierze o powodzeniu leczenia, a rehabilitacja daje możliwość powrotu do zdrowia i zwiększa szansę na uniknięcie kolejnych hospitalizacji.

Do celów szczegółowych projektu należy :

• Poprawa standardu wyposażenia medycznego na Oddziale Rehabilitacyjnym,

• Poprawa efektywności diagnozowania, leczenia i rehabilitacji pacjentów,

• Zwiększenie dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych udzielanych w trybie stacjonarnym,

• Uniknięcie bądź też skrócenie czasu i kosztów hospitalizacji pacjentów – szybsza diagnoza wiąże się z szybszym i skuteczniejszym leczeniem, co przekłada się na krótszy czas hospitalizacji, a zastosowanie rehabilitacji zmniejsza ryzyko rehospitalizacji,

• Podniesienie konkurencyjności placówki w zakresie udzielania świadczeń oraz wzrost kompetencji zawodowych kadry medycznej,

• Zwiększenie komfortu pracy personelu medycznego.

Odpowiednie wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny Oddziału Rehabilitacji Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. pozwoli na świadczenie usług medycznych na profesjonalnym poziomie z wysoką skutecznością. Ponadto, realizacja projektu umożliwi zachowanie ciągłości świadczeń na co najmniej dotychczasowym poziomie. Na oddziale udzielane pacjentom są świadczenia rehabilitacyjne i usprawniające w schorzeniach powypadkowych i pozabiegowych, po niedowładach spowodowanych np. udarem, a także ze schorzeniami reumatycznymi i reumatoidalnymi. Korzystający ze świadczeń rehabilitacyjnych będą mieli dostęp do wysokiej jakości bazy zabiegowej, która ma skrócić czas rekonwalescencji i powrót do sprawności i aktywności zawodowej. Prowadzone będą terapie kończyn, rehabilitacja pocovidowa mająca celu remisję choroby. Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie w leczeniu negatywnych skutków przebycia covid-19, np. zaburzenia czynności wentylacyjnych płuc, zmniejszonej tolerancji wysiłku fizycznego, przewlekłego zmęczenia, występowania bólu stawowo mięśniowego. Spirometry, zestaw do treningów monitorowanych, bieżnia, wioślarze będą wykorzystywane diagnostyce wydolności oraz w zabiegach rehabilitacyjnych.

Przeprowadzenie niezbędnych robót budowlanych oraz odpowiednie wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oddziału pozwoli na świadczenie usług medycznych na profesjonalnym poziomie z wysoką skutecznością.

Reasumując wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu są uzasadnione z punktu widzenia jego celów i w sposób bezpośredni przyczynią się do jego realizacji. Zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz przeprowadzenie niezbędnych robót budowlanych i modernizacyjnych, wpłyną na możliwość udzielania świadczeń w ramach procedur wysokospecjalistycznych na rzecz pacjentów w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Przewidziany w projekcie sprzęt medyczny, jak również zaplanowane prace budowlane posłużą zabezpieczeniu pacjentów wymagających rehabilitacji stacjonarnej, a także wpłyną na zwiększenie odsetka pacjentów którzy dzięki wcześniejszemu dostępowi do świadczeń medycznych unikną długotrwałego leczenia w warunkach szpitalnych/ całodobowych lub ponownej hospitalizacji.

Rezultaty, to korzyści jakie wynikną dla beneficjenta bezpośrednio po zakończeniu projektu, w związku ze zrealizowanymi działaniami, tj. dostarczonymi mu produktami. Rezultatami w ramach projektu będą:

• zwiększenie dostępności usług rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, poprzez wzrost liczby sprzętu rehabilitacyjnego oraz zwiększenie liczby łóżek rehabilitacyjnych,

• możliwe skrócenie czasu oczekiwania na świadczone usługi rehabilitacji stacjonarnej,

• usprawnienie pracy personelu medycznego,

• podniesienie standardu obsługi pacjenta i jakości opieki nad nim,

• uniknięcie/skrócenie czasu i kosztów hospitalizacji pacjentów,

• skrócenie czasu oczekiwania na rehabilitację.

 

Opis projektu:

Przedmiotowy budynek Szpitala składa się z 3 oddylatowanych części: A, B i C. Wszystkie części tworzą 1 obiekt szpitalny. Budynek ten jest budynkiem 4-kondygnacyjnym, wolnostojącym i znajduje się w odległości zgodnej zwarunkami technicznym od granic działki oraz od budynków sąsiednich. Obiekt wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Znajduje się w dobrym stanie technicznym. Obiekt ulegał w czasie licznym przeobrażeniom budowlanym (rozbudowa, nadbudowa, modernizacja), w wyniku których wszystkie stropy znajdujące się w budynku wykonane są jako żelbetowe, gęstożebrowe, prefabrykowane z fragmentami wylewek monolitycznych. Ściany wszystkich kondygnacji nadziemnych wykonane są w technologii tradycyjnej murowanej z cegły pełnej, ściany piwnic najstarszej części Szpitala (cz. środkowa) zbudowane są z cegły pełnej, natomiast w pozostałych częściach z bloczków betonowych M6. Biegi i spoczniki klatek schodowych wykonano w technologii monolitycznej żelbetowej, istniejący szyb windowy wykonano jako murowany z cegły pełnej, wzmocniony żelbetowymi wieńcami oraz trzpieniami. Całość budynku posadowiona jest bezpośrednio, za pośrednictwem ław fundamentowych kamienno-ceglanych w części najstarszej oraz ław betonowych na pozostałych fragmentach.

Projekt nie zakłada budowy nowych przyłączy i wykorzystanie istniejących instalacji.

W szpitalu jest zamontowany system sygnalizacji pożaru w oparciu o centrale CSP-35A firmy Polon – Alfa. System jest sprawny i regularnie konserwowany.

W chwili obecnej oddział rehabilitacyjny dysponuje 22 łóżkami. Potrzeba inwestycji w tym zakresie wynika min. z wysokiego zapotrzebowania, o którym świadczy np. wskaźnik wykorzystania łóżek na rehabilitacji w roku 2019 na poziomie 121%. Lista oczekujących pacjentów na rehabilitację aktualnie liczy ok. 500 osób (wg danych Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych w 02.2020 na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych w kolejce oczekiwało 255 osób, a czas oczekiwania wynosił 448 dni). Powiat aleksandrowski cechuje się najwyższą w województwie liczbą pacjentów na 100 tys. ludności. Czas oczekiwania na świadczenia rehabilitacyjne wskazuje na konieczność zwiększenia liczby miejsc na istniejącym oddziale rehabilitacyjnym oraz zwiększenia powierzchni wykorzystywanej na bazę zabiegową. usług zdrowotnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Głównym problemem zidentyfikowanym dla projektu jest niska dostępność usług zdrowotnych na terenie powiatu aleksandrowskiego.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych poprzez przebudowę i nadbudowę Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby oddziału rehabilitacyjnego, wykonanie prac modernizacyjnych/remontowych w części istniejącej tego oddziału oraz zakup sprzętu medycznego i pozostałego wyposażenia.

Projekt obejmuje przebudowę pomieszczeń na 3 piętrze skrzydła „C” – nadbudowę – powiększenie Oddziału

Rehabilitacji. Nadbudowa powiększy istniejący Oddział Rehabilitacji o gabinety masażu/lasera, salę do ćwiczeń i toaletę.

W miejscu istniejącej obecnie sali do ćwiczeń powstanie sala łóżkowa 4-osobowa. Przy nowych pomieszczeniach zaplanowano toaletę wyposażoną w ceramikę, armaturę oraz zestaw poręczy i uchwytów z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada wykorzystanie istniejących mediów takich, jak: instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacja elektryczna i instalacja c.o.. Przewiduje jedynie zmianę instalacji wewn.

W zakresie konstrukcji wykonane zostaną ściany zewn. nadbudowywanej kondygnacji 3 piętra (zaizolowane termicznie), ściany działowe, stropodach żelbetowy monolityczny. Zerwane zostanie stare pokrycie papowe, wykonane nowe pokrycie i opierzenie. Wysokość projektowanej attyki na dachu nadbudowy 3 piętra należy wyrównać do wysokości attyki istniejącej. Gzyms wielkogabarytowy - kontynuacja istniejącego gzymsu oraz przerwanie gzymsu na rurę spustową i jej zamontowanie. Montaż kosza rynnowego.

Nadproża nad otworami okiennymi w części nadbudowywanej przewidziano jako typowe żelbetowe, prefabrykowane.

Wszystkie nadproża w ścianach istniejących zaprojektowano jako stalowe z belek ceowych lub dwuteowych.

Montaż stolarki okiennej PCV - montaż okien w warstwie izolacji termicznej, zastosowanie listew dylatacyjnych przyokiennych, parapetów z blachy ocynkowanej, parapetów wewn., rolety zewn. z napędem elektrycznym. Przewidziano demontaż okna w części istniejącej 3 piętra i powiększenie otworu okiennego poprzez rozebranie ścianki podokiennej.

W ścianach murowanych przewiduje się wykonanie nowoprojektowanych otworów drzwiowych, osadzenie nadproży oraz wzmocnienie stropów w miejscu występowania cięższych urządzeń.

Sufity podwieszane sufity - rastrowe, koloru białego, kasetony sufitowe.

Posadzki:

- w sali rehab. posadzka PCV i wykładzina sportowa, w gabinetach „laser/masaż” posadzka PCV antyelektrostatyczna, w

łazience płytki ceramiczne,

- w gabinetach „laser/masaż” i sali 4-osobowej fartuch z płytek wokół umywalki, w łazience płytki na pełną wysokość pomieszczenia.

Prace dot. instalacji:

- oświetlenia: wykonanie instalacji, montaż opraw, instalacja gniazd wtyczkowych,

- elektryczne słaboprądowe: system sygnalizacji pożaru, system przywoławczy, telewizja naziemna RTV,

- sanitarne:

> wentylacja – instalacja wentylacji mech. obsługiwana przez system wentylacyjny NW2 oraz wyciągi indywidualne.

Centrala zostanie zamontowana na dachu. Wykonanie kanałów nawiewnego i wywiewnego, montaż wywiewników i nawiewników wirowych w pomieszczeniach, wentylatora kanałowego,

> instalacja c.o. – podłączenie do istniejącego pionu i poprowadzenie instalacji, montaż grzejników z zaworami i

głowicami termostatycznymi w nowoprojektowanych pomieszczeniach, likwidacja istniejącego grzejnika,

> instalacja wod-kan – doprowadzenie wody z istniejącej w budynku instalacji zimnej i c.w.u., kanal. sanitarnej, montaż

przyborów sanitarnych,

> montaż hydrantu wewn. wnękowego z wężem półsztywnym.

Projekt przewiduje również modernizację części istniejącej oddziału rehabilitacyjnego:

- montaż panelu medycznego załóżkowego wraz z niezbędną przebudową instalacji gazów medycznych,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej do paneli wraz z bruzdowaniem ścian,

- demontaż starych drzwi wewnętrznych drewnianych, powiększeniu otworów, montażu nadprożu i montażu nowych drzwi,

- wymiana drzwi aluminiowych - bez automatyki,

- szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów,

- remont łazienek (demontaż starej armatury, skucie płytek, wyrównanie ścian, izolacja p. wodna, montaż nowych płytek, montaż nowej armatury, malowanie),

- montaż odbojnic na korytarzu,

- uzupełnienie posadzek po powiększaniu otworów drzwiowych.

Wyposażenie nowoprojektowanych pomieszczeń - wskazane w zał. nr 1 i projekcie budowlanym.

Zadania „Modernizacja części istniejącej - wyposażenie meblowe”, „Sprzęt medyczny VAT 8%” i „Sprzęt medyczny VAT

23%” - wskazane w zał. nr 1 i specyfikacji wyposażenia.

Zadanie „Nadzory” obejmuje koszt nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

Wskaźniki produktu (wartość docelowa planowana do osiągnięcia w 2022 r.):

- Liczba przebudowanych obiektów ochrony zdrowia - 1 szt.,

- Liczba wyremontowanych obiektów ochrony zdrowia - 1 szt.,

- Liczba zakupionej aparatury medycznej - 57 szt.,

- Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 650179,01 zł,

- Liczba wyposażonych/doposażonych obiektów ochrony zdrowia - 1 szt.,

- Liczba wyposażonych/doposażonych obiektów ochrony zdrowia - 1 szt.,

- Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt.

Wskaźniki rezultatu (wartość docelowa planowana do osiągnięcia w 2023 r.):

- Liczba osób korzystających z zakupionej aparatury medycznej - 150 os.,

- Potencjalna liczba specjalistycznych badań, które zostaną wykonane zakupioną aparaturą medyczną - 300 szt.,

- Liczba osób korzystających z wyremontowanych obiektów ochrony zdrowia - 300 szt.,

- Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI36) - 54 249 os.,

- Liczba osób korzystających z przebudowanych obiektów zdrowia - 250 os.

 

Całkowita wartość projektu: 12.274.670,70 zł

Wydatki kwalifikowalne: 12.273.440,70 zł

Dofinansowanie projektu z UE (EFRR) (85%): 10.432.424,57 zł

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa (2,49%): 305.413,71 zł

Wkład własny: 1.535.602,42 zł

 

 

 

 

 

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Termomodernizacja budynków D, K, L Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. i wymiana źródła ciepła”.   

    


Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. rozpoczął realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków D, K, L Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. i wymiana źródła ciepła” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
   Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w trzech budynkach Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Dzięki realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 60,03% w budynku D, o 62,20% w budynku K, o 60,91% w budynku L.
   Przedmiotem projektu jest Przedmiotem niniejszego projektu jest głęboka i kompleksowa termomodernizacja trzech budynków szpitalnych tj. budynku D, K, L Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Wspomniane budynki zostaną poddane pracom termomodernizacyjnym w zakresie:
- Modernizacji instalacji c.o. wraz z montażem nowego źródła ciepła wykorzystującego OZE – pomp ciepła; - Ocieplenia dachu;
- Wymiany okien i drzwi;
- Ocieplenia ścian zewnętrznych budynku i ścian zewnętrznych piwnic;
- Wymiany oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie typu LED;
- Prac towarzyszących.
    REZULTATY
- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 114,65 MWht/rok.
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 126,00 MWh/rok
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 4 487,06 GJ/rok
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 1 715 532,40 kWh/rok
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 384,76 t równoważnika CO2.
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych: 0,20 MWt.
    PRODUKTY
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 3 szt.
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 4 szt.
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 3664,00 m2.

    Całkowita wartość projektu: 6 351 385,44 zł zł
    Dofinansowanie projektu z UE (EFRR): 5 251 189,89 zł
    Wkład własny: 1 100 195,55 zł

                     

 

         Realizacja projektu "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - II etap"

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – II etap” – modernizacja i przebudowa szpitali na potrzeby świadczenia usług medycznych oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

    Numer projektu: RPKP.06.01.01-04-0006/20

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową partnerską z Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą w Toruniu: 7.270.000,00 zł

    Dofinansowanie projektu ze środków EFRR 90%: 6.543.000,00 zł

 

Nazwa inwestycji "Zakup, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń

 

W ramach inwestycji  zakupiono rezonans magnetyczny oraz wykonano prace w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej.

                                                              

 

Realizacja projektu "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - II etap"

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – II etap” – modernizacja i przebudowa szpitali na potrzeby świadczenia usług medycznych oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

    Numer projektu: RPKP.06.01.01-04-0006/20

    Całkowita wartość projektu zgodnie z umową partnerską z Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą w Toruniu: 5.276.721,41 zł

    Dofinansowanie projektu ze środków EFRR 90%: 4.749.049,26 zł

    Dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa 10%: 527.672,15 zł

 

Nazwa inwestycji "Przeniesienie Pracowni endoskopowej z powierzchni Izby Przyjęć na inną lokalizację wraz z dostawą wyposażenia”

 

W ramach inwestycji wykonano prace w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz gazów medycznych oraz został zakupiony sprzęt:

Diatermia chirurgiczna – 1 szt.

Kolumna endoskopowa – tor wizyjny (endoskop i kolonoskop) – 2 szt.

Defibrylator z wyposażeniem – 1 szt.

Szafy i regały na sprzęt medyczny z blatami do sporządzania leków – 2 szt.

Myjnia endoskopowa – dwustanowiskowa – 1 szt.

 

 

Realizacja projektu "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - II etap"

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. zrealizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – II etap” – modernizacja i przebudowa szpitali na potrzeby świadczenia usług medycznych oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

    Numer projektu: RPKP.06.01.01-04-0006/20

    Całkowita wartość projektu zgodnie z umową partnerską z Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą w Toruniu: 6.580.018,69 zł

    Dofinansowanie projektu ze środków EFRR 90%: 5.922.016,82 zł

    Dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa 10%: 658.001,87 zł

 

Nazwa inwestycji Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z wyposażeniem”

 

W ramach inwestycji wykonano prace w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz gazów medycznych oraz został zakupiony sprzęt:

    Szafki przy łóżkowe – 5 szt.

    Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 5 szt.

    Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu – 2 szt.

    Respirator transportowy – 1 szt.

    Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym – 4 szt.

    Aparat do szybkich przetoczeń – 3 szt.

    Pompy infuzyjne (po 6 szt. na każde łóżko) – 30 szt.

    Kardiomonitor z kapnografem – 5 szt.

    Pulsoksymetr – 5 szt.

    Bronchofiberoskop z wyposażeniem – 1 szt.

    Aparat do ręcznego pomiaru RR – 2 szt.

    Sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi – 2 szt.

    Materac lub inne urządzenie do aktywnej regulacji temperatury ciała – 2 szt.

    Defibrylator z możliwością wykonywania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca – 1 szt.

    Elektryczne urządzenie do ssania – 5 szt.

    Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego – 1 szt.

    Wózek do transportu pacjentów – 1 szt.

    Wózek anestezjologiczny 1 szt.

    Przyłóżkowy aparat rentgenowski – 1 szt.

    Aparat USG – 1 szt.

    Sprzęt do pomiaru rzutu serca – 1 szt.

    Fonendoskop – 1 szt.

    Aparat do pomiaru laboratoryjnych parametrów krytycznych – 1 szt.

    Zestaw do pomiaru drożności dróg oddechowych – 1 szt.

    Meble medyczne

    Pompa perystaltyczna – 4 szt.

    Myjnia dezynfektor – 2 szt.

    Urządzenie do dekontaminacji – 1 szt.

    Kolumny oiom – 5 szt.

    Nebulizator – 3 szt.

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zajmuje się leczeniem chorych w ostrych stanach zagrożenia życia wymagający intensywnego nadzoru i terapii: z potencjalnie odwracalnymi postaciami niewydolności wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem ostrej niewydolności oddechowej, ostrej niewydolności krążenia, niewydolności nerek oraz po rozległych zabiegach operacyjnych.

Zatrudnieni są tu lekarze specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii oraz zespól pielęgniarski ze specjalizacjami w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki.

Oddział wyposażony jest zgodnie z aktualnymi standardami i zaleceniami w anestezjologii i intensywnej terapii.

Na oddziale zaprojektowano salę 4-łóżkową z łazienką przystosowaną do mycia pacjentów na wózku-wannie oraz izolatkę ze śluzą umywalkowo-fartuchową i łazienką. Pomiędzy salą chorych, a izolatką zaprojektowano przeszklony punkt nadzoru pielęgniarskiego z miejscem do przygotowywania i przechowywania leków. W sali wielostanowiskowej przewidziano stałe wydzielenie jednego ze stanowisk w formie przeszklonego boksu. Pozostałe stanowiska można swobodnie wydzielać przy pomocy zaprojektowanych parawanów szpitalnych. W obu salach zaprojektowano monitoring z podglądem w punkcie pielęgniarskim oraz dyżurce lekarskiej oraz pokoju socjalnym. W tych samych miejscach przewiduje się również możliwość podglądu parametrów życiowych pacjentów. Kompleksowa opieka całego zespołu lekarsko – pielęgniarskiego oraz konsultantów wszystkich specjalności lekarskich z innych oddziałów zapewnia zastosowanie aktualnych standardów w zakresie monitorowania i leczenia pacjenta – w tym technik wspomagania oddychania, krążenia, antybiotykoterapii, prowadzenia żywienia jelitowego i pozajelitowego, terapii nerkozastępczej oraz rehabilitacji.

Ponadto anestezjologiczny zespół lekarsko – pielęgniarski wykonuje wszystkie rodzaje znieczuleń ogólnych i przewodowych do zabiegów operacyjnych. Blok Operacyjny posiada nowoczesne aparaty do znieczulenia oraz dysponuje najnowszymi anestetykami.

 

 

                   

 

 


 

Realizacja projektu "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - II etap"

 

    Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – II etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.
    W ramach projektu, zostanie zakupiony sprzęt:
    Szafki przy łóżkowe
    Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym
    Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu
    Respirator transportowy
    Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym
    Aparat do szybkich przetoczeń
    Pompy infuzyjnego (po 6 szt. na każde łóżko)
    Kardiomonitor z kapnografem
    Pulsoksymetr
    Bronchofiberoskop z wyposażeniem
    Aparat do ręcznego pomiaru RR
    Sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi
    Materac lub inne urządzenie do aktywnej regulacji temperatury ciała
    Defibrylator z możliwością wykonywania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca
    Elektryczne urządzenie do ssania
    Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego
    Wózek do transportu pacjentów
    Wózek anestezjologiczny
    Przyłóżkowy aparat rentgenowski
    Aparat USG
    Sprzęt do pomiaru rzutu serca
    Fonendoskop
    Aparat do pomiaru laboratoryjnych parametrów krytycznych
    Zestaw do pomiaru drożności dróg oddechowych
    Meble medyczne
    Pompa perystaltyczna
    Myjnia dezynfektor
    Urządzenie do dekontaminacji
    Kolumny oiom
    Nebulizator
    Wykonano również prace w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz gazów medycznych.
    Numer projektu: RPKP.06.01.01-04-00006/20
    Całkowita wartość projektu: 6.580.018,69 zł
    Dofinansowanie projektu ze środków EFRR 90%: 5.922.016,82 zł
    Dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa 10%: 658.001,87 zł


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szpital realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych„

 


    Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych„:
Zadanie zakup materiałów medycznych i środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej RPKP.09.00.00. Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.1. Rozwój usług zdrowotnych zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu Ograniczenie negatywnych skutków COVID- 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WKP 2014-2020) współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartą na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn.) oraz art. 15 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020r. (Dz.U. poz.694) w dniu 28 maja 2020 r.
    Numer projektu RPKP.09.03.01-04-0002/20-00.
    Całkowita wartość projektu: 749.181,00 zł
    Dofinansowanie projektu EFS i budżetu państwa w wysokości 95%: 711.721,95 zł
    Wkład własny w wysokości 5%: 37.459,05 zł

                                                                                             


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Realizacja projektu "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"

 


    Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. zrealizował w 2020 roku projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania  6.1.1  Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

W ramach projektu, został zakupiony sprzęt:

Tomograf komputerowy – 1 szt.

Aparat RTG – 1 szt.

Aparat do dekontaminacji – 3 szt.

Respirator – 2 szt.

Respirator – 2 szt.

Wózek do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych – 2 szt.

Defibrylator z wyposażeniem – 1 szt.

 

Numer projektu: RPKP.06.01.01-04-0003/20

 

Całkowita wartość projektu: 4.048.380,00 zł

Dofinansowanie projektu EFRR i budżet państwa w wysokości 100%: 4.048.380,00 zł

 

 

Projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Numer projektu: RPKP.02.01.00-04-0001/18

  1. wdrożenie oprogramowania do realizacji elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z przeprowadzeniem instruktaży stanowiskowych
  2. zakup aparatu USG

Wartość projektu: 1.215.514,00 zł

Dofinansowanie projektu 85%: 1.033.186,90 zł

Wkład własny 15%: 182.327,10 zł

Pliki do pobrania

ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 282 80 01, fax 54 282 80 02
spzcal@poczta.onet.pl

Deklaracja dostępności

BIP
pomoc