Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim

Dokumenty i płatności

Sekcja Analiz i Statystyki Medycznej - dokumentacja medyczna

Kierownik: mgr inż. Mariola Makowska, tel.: (0-54) 282 80 11 Dział administracji pok. nr. 3
Sekcja Analiz i Statystyki Medycznej, tel.: (0-54) 282 80 17 Dział administracji pok. nr.2

Sekcja Analiz i Statystyki Medycznej obsługuje pacjentów w zakresie spraw dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego, dokumentacji medycznej (z wyłączeniem dokumentów wypisu ze szpitala).

W Sekcji Analiz i Statystyki Medycznej:

  • każda osoba może uzyskać informacje dotyczące dokumentu ubezpieczenia jakim powinien legitymować się pacjent,

  • przechowywana jest pełna dokumentacja medyczna od 1993r. stanowiąca archiwa szpitala,

  • istnieje możliwość uzyskania przez pacjenta kserokopii swojej historii choroby po złożeniu wniosku o jej otrzymanie i uiszczeniu opłaty*,

Karta informacyjna leczenia szpitalnego, wydawana jest w rejestracji poszczególnych oddzialów w momencie wypisu pacjenta ze szpitala.

 

Zasady pobierania opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

    Każda osoba będąca pacjentem szpitala, może złożyć wniosek do pobrania (pdf) o wydanie kserokopii swojej historii choroby znajdującej się w archiwum szpitalnym, gdzie gromadzona jest pełna dokumentacja medyczna wszystkich pacjentów szpitala. Usługa ta jest odpłatna a koszt regulowany jest na podstawie art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz § 33 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala Aleksandrowie Kujawskim.

Cennik za udostępnianie dokummentacji medycznej obowiązujący od dnia 01.06.2022 r.

lp                    Nazwa usługi cena netto cena brutto
1.

Jedna strona kopii dokumentacji medycznej

(max 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia)

0,34 zł 0,42 zł
2. Jedna strona wyciągu lub opisu dokumentacji medycznej (max.0,002 przeciętnego wynagrodzenia) 10,31 zł 12,68 zl
3. Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (max 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia) 1,95 zł 2,40 zł
4. Koszty przesyłki - zgodnie z obowiązującym cennikiem Centralnego Zarzadu Poczty dla przesyłki poleconej    


    Nie pobiera się opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
1. pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób: - przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
- na informatycznym noœniku danych.
2. w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67 e ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
    W przypadku wysyłki dokumentacji przesyłką pocztową doliczane zostają koszty wysyłki w kwocie zgodnej z cennikiem operatora pocztowego.
    W zakresie rozliczania usług medycznych, pacjent powinien zgłosić się w budynku administracji "F"- kasa szpitalna, w celu:

    Faktury należy opłacić w kasie szpitalnej w określonym czasie od momentu ich wystawienia.

  • odebrania faktur za świadczenia zdrowotne w przypadku gdy nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego, koszt leczenia wg. aktualnego cennika płatnika publicznego,

  • odebrania faktur za realizację usług medycznych spoza katalogu świadczeń refundowanych przez NFZ, koszt wg. cennika szpitalnego,

  • anulowania faktur nieubezpieczonym pacjentom w przypadku dostarczenia w okreœlonym czasie dokumentacji potwierdzającej status ubezpieczenia.

ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 282 80 01, fax 54 282 80 02
spzcal@poczta.onet.pl

Deklaracja dostępności

BIP
pomoc