Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Kierownik ZOL:

  • dr n. med. Beata Małecka

Opiekę lekarską sprawują:

  • lekarz koordynator - Małgorzata Szymańska-Bień
  • lek. Waldemar Włodarski
  • lek. Krzysztof Krzciuk
  • dr n. med. Grzegorz Krychowiak - stały konsultant
  • lek. Paweł Kapała - stały konsultant

Pielęgniarka oddziałowa:

  • Anna Kapuścińska - specjalista w dziedzinie opieki długoterminowej

    Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) jest stacjonarnym oddziałem liczącym 30 łóżek i zapewniającym całodobową opiekę osobom niewymagającym hospitalizacji, których stan zdrowia i stopień niepełnosprawności nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku domowym. Są to osoby z dużymi deficytami w samoopiece i samopielęgnacji, które nie kwalifikują się do leczenie szpitalnego, ale wymagają stacjonarnych świadczeń opiekuńczych, pielęgniarskich i rehabilitacyjnych prowadzonych pod nadzorem lekarza.
    Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego/zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego podpisany przez osobę kierowaną do zakładu - załącznik nr 1;
- skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego/zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego wystawione wyłącznie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego - załącznik nr 2;
- wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie - jeśli lekarz w zaświadczeniu lekarskim zaznaczy współistnienie choroby psychicznej wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry (wyłącznie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego), o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do przebywania w ZOL o profilu ogólnym - załącznik nr 3;
- Skala Glasgow - załącznik nr 4;
- karta oceny świadczeniobiorcy wg skali opartej na skali Barthel - załącznik nr 5;
komplet w/w dokumentów przyjmowany jest wyłącznie w oryginale
- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (np. kserokopia aktualnej decyzji ZUS/KRUS).
- kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej w tym karty leczenia szpitalnego, ubezpieczenia zdrowotnego.
    Zgoda pacjenta na pobyt jest warunkiem przebywania w Zakładzie.
    W przypadku kiedy chory nie jest w stanie wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w ZOL konieczne jest dostarczenie:
- postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
- postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub zaświadczenie z sądu o toczącej się sprawie,
- postanowienie sądu o umieszczeniu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

    Gwarantowane świadczenia z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielane są świadczeniobiorcy który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 pkt. lub mniej. Do Zakładu nie przyjmuje się pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie (Dz. U. 2013 r. poz. 1480).
    Udzielane pacjentom świadczenia zdrowotne finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.
    Koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent zgodnie z art. 18.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z póŸ. zm.). 

 

Telefony kontaktowe:

Gabinet lekarski:

tel. (0-54) 282 80 32

Dyżurka pielęgniarek:

tel. (0-54) 282 80 33

ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 282 80 01, fax 54 282 80 02
spzcal@poczta.onet.pl

Deklaracja dostępności

BIP
pomoc