Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 

 

 

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim, udostępnia dokumentacje medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z Art. 26. ust. 1 ww. ustawy Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych (szpital) udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta zażycia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Formy udostępniania:
   • do wglądu w siedzibie Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o.,
   • poprzez sporządzenie jej kopii, odpisu lub wyciągu,
   • na informatycznym nośniku danych.

Aby uzyskać wyciąg, odpis lub kserokopię dokumentacji medycznej należy złożyć wniosek w sekretariacie oddziału szpitalnego, którego wniosek dotyczy, zaraz po zakończeniu hospitalizacji; w rejestracji danego ośrodka zdrowia, poradni, pracowni lub Sekcji Analiz Statystyki Medycznej ze Składnicą Akt. Wzór stosownego wniosku jest dostępny w każdej rejestracji, sekretariacie oraz Sekcji Statystyki Medycznej ze Składnicą Akt, (lokalizacja - I piętro budynku F, pokój nr 1, czynna: poniedziałek – piątek w godz.7.30-15.00).
Wniosek można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną na adres szpitala lub mailowo na ten adres: spzcal@poczta.onet.pl

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (format PDF)


 

Termin realizacji wniosku – bez zbędnej zwłoki.
Odbiór Dokumentów – Punkt Odbioru Dokumentacji Medycznej
Punkt Ksero – I piętro budynku Administracji, pok. nr 2, Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o., tel. kontaktowy 54 282 80 17 Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłatę, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Nie pobiera się opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
 1. pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób:
   • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
   • na informatycznym nośniku danych.
 2. w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67 e ust. 1 Ustawy  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

 W przypadku wysyłki dokumentacji przesyłką pocztową doliczane zostają koszty wysyłki w kwocie zgodnej z cennikiem operatora pocztowego.

ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 282 80 01, fax 54 282 80 02
spzcal@poczta.onet.pl

Deklaracja dostępności

BIP
pomoc