Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim

RODO

Obowiązek informacyjny dla osób poddających się szczepieniom w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19

 

 

 

   Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o., ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kuj.
Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych pana Dariusza Podsiedlak – z którym można się skontaktować listownie na adres administratora lub poprzez e-mail: iod@rodoinspektor24.pl.
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późn. zm.) a jego podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w celu:
• wystawienia e-skierowania,
• prowadzenia dokumentacji medycznej,
• dokonywania rozliczeń i rachunkowości,
• realizacji obowiązków podatkowych.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, jakim jest:
• ustalenie, ochrona i dochodzenia roszczeń,
• tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne ADO.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak odmowa ich podania uniemożliwi realizację szczepienia.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i innymi właściwymi przepisami prawa.
5. Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe podmiotom uprawnionym stosownie do obowiązków wynikających z przepisów prawa: Centrum e-Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
• podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np.:
• podmiotom współpracującym,
• osobom upoważnionym przez ADO.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. W oparciu o przetwarzane dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania stosowanie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
10. Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h).
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych.

 

Przetwarzanie danych osobowych:

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – tzw. RODO Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o., ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kuj., jako administrator Państwa danych osobowych, informuje Państwa, iż:
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji świadczeń zdrowotnych.
2. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym że, niektóre powyższe prawa podlegają ograniczeniu ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
3. Dane mogą być udostępniane przez Szpital podmiotom:
a) w celu realizacji Praw Pacjenta,
b) w celu realizacji obowiązku zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
c) firmą świadczącym usługi IT wyłącznie w zakresie niezbędnym do usuwania awarii i usług serwisowych,
d) upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
4. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. h), i) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (tzw. RODO)
5. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pan Dariusz Podsiedlak kontakt z inspektorem ochrony danych w Szpitalu jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@rodoinspektor24.pl, lub pisemnie na adres szpitala.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i innymi właściwymi przepisami prawa.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

 

Inspektor Ochrony Danych:

    Dariusz Podsiedlak
    Kontakt:
    iod@rodoinspektor24.pl

 

INSTRUKCJE:
 

ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 282 80 01, fax 54 282 80 02
spzcal@poczta.onet.pl

Deklaracja dostępności

BIP
pomoc